Onshore renewables

Buheii Vindpark

Oppsummering


Antall turbiner

19 Vestas V150 turbiner


Operativ

Buheii Vindpark vil være operativ i slutten av 2021


Kvinesdal 

I løpet av vindparkens driftslevetid vil den redusere klimagassutslipp med 375 kt CO2e


79.8 MW

Buheii Vindpark vil ha en installert kapasitet på 79.8 MW


375k CO2e

I løpet av vindparkens driftslevetid vil den redusere klimagassutslipp med 375 kt CO2e


80 - 100 arbeidsplasser

Prosjektet vil gi mellom 80 til 100 arbeidsplasser under byggearbeidet.

Gir arbeidsplasser og stimulerer økonomien

GIG er opptatt av å sikre at Buheii Vindpark gir økonomiske ringvirkninger til lokalsamfunnet. Prosjektet vil gi mellom 80 til 100 arbeidsplasser under byggearbeidet, og to norske selskaper har fått i oppdrag å gjennomføre utbyggingen og arbeidet med luftlinjer. Risa AS, som er en av Norges største anleggsentreprenører, skal utføre arbeidet med blant annet utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene and installasjon av elektriske kabler. Den endelige listen av entreprenører vil bli kunngjort etter hvert.

Eiendomsskatt vil bidra med om lag 8 millioner kroner årlig i inntekter for kommunene. Det er også satt av øremerkede midler til næringsinvesteringer i Kvinesdal gjennom et eget vindkraftfond. Fondet har et samlet beløp på litt over 10 millioner.

I tillegg vil prosjektet bidra til oppgraderinger av kaianlegget på Kleven, investeringer i trafikksikkerhetstiltak på fylkesvei 465 og støtte lokalt næringsliv ved å leie lokaler fra det lokale skianlegget.


Leverer kraft til industrien

Vindkraft kan være en viktig støttespiller for norsk industri. Gjennom langsiktige kraftkjøpsavtaler får industrien tilgang til kraft til konkurransedyktige priser, som gir bedriftene forutsigbarhet og rom for vekst.

Vindkraftprosjektet på Buheii har inngått en kraftkjøpsavtale med hjørnesteinsbedriften Eramet Norway frem til 2038, som sikrer selskapets smelteverk i Norge en stabil og langsiktig kraftforsyning. Med et strømbehov på mer enn 2 TWh per år, er Eramet Norway avhengig av forutsigbare strømpriser for å sikre stabil og effektiv drift av prosessanleggene i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal.


Bidrar til norske klimamål

Norge har ambisiøse klimamål og vil trenge mer ren kraft i det grønne skiftet. Det er særlig i industrien, oljesektoren, datasentre og transportsektoren at veksten i det norske forbruket forventes å øke.

GIG ønsker å bidra til at Norge når sine klimamål. Når Buheii Vindpark er i drift vil produksjonen av fornybar kraft kunne redusere CO2-utslipp med rundt 15 000 tonn hvert år. I løpet av vindparkens driftslevetid vil den ha bidratt til å redusere norske utslipp med 745 kilo tonn CO2e.


Hensyn til natur og miljø

Hensyn til natur og miljø har vært sentralt under utviklingen av Buheii Vindpark. Det er gjennomført en helhetlig vurdering av mulige påvirkninger på det biologiske mangfoldet, som er blitt vurdert av NVE.

Buheii Vindkraft legger stor vekt på å sikre at forholdene til hekkende rovfugl ikke blir forstyrret av anleggsarbeidene. Vi gjør fortløpende undersøkelser om det kan være hekkeaktivitet innenfor de hensynssonene som anbefales av fagmiljøet, NVE og fylkesmannen. Avbøtende tiltak blir iverksatt for å hindre eventuell forstyrrelse av hekkende rovfugl.

NVE har godkjent en tiltaksplan for å beskytte hubro i området, inkludert en plan for før- og etterundersøkelse av Hubro knyttet til byggeperioden. Fylkesmannen i Agder vil også gjennomføre en uavhengig undersøkelse av hubro. Det skal blant annet etableres en buffersone på 1000 meter fra kjente reirplasser for hubro til vindkraftverket.

Alle prosjektene til Green Investment Group, må gjennom en omfattende konsekvensanalyseprosess før de blir godkjent. Hvert prosjekt er nøye vurdert opp mot temaer som klima, miljø og naturmangfold. Les mer i vår Grønne Investeringshåndbok (English).


Green Investment Group

GIG kjøpte Buheii Vindkraft AS fra Nordisk Vindkraft i 2020 og skal utvikle Buheii Vindpark. GIG er en ledende global aktør innen bærekraftige investeringer og prosjektutvikling, og har som mål å øke tempoet i det grønne skiftet. 

Selskapet ble opprinnelig opprettet av britiske myndigheter i 2012 som verdens første grønne investeringsbank. I 2017 ble selskapet kjøpt av Macquarie Group.

Menneskene

Eric Bjonerud, Senior Vice President, Green Investment Group

Eric er ansvarlig for anskaffelser og utvikling av Green Investment Groups’ fornybare kraftprosjekter i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Eric er spesielt involvert i nordiske prosjekter, og har på tre år vært involvert i fire transaksjoner i det nordiske markedet. Før han begynte i Macquarie jobbet Eric i PNC Bank og First Wind/Sunedison. I dag har han mer enn 10-års erfaring med fornybare kraftprosjekter innenfor opprinnelse, utvikling, fusjoner og anskaffelser og finansiering.

Leon Eliassen, Daglig leder, Buheii Vindkraft AS

Leon Eliassen Notkevich er daglig leder for Buheii Vindpark, og vil være lokal representant i byggefasen av disse prosjektene. Leon har mer enn 17 års erfaring innen fornybare og elektriske infrastrukturprosjekter fra tidligfase utvikling til idriftsettelse og overlevering til drift. Leon har hatt ulike roller i flere prosjekter innen havvind og landbasert vindkraft i Skandinavia og UK. Han har bakgrunn fra Statkraft, der han ledet et team av ingeniører og prosjektledere i selskapets havvindsatsing.


Related articles

No results message:
Displayed when filters returns no results.

Service unavailable:
Displayed when filter service cannot be reached.

Sorry, this service is currently unavailable.

Please try again later.